ZBROJSTAL-POMORZE Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 24.03.2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika ZBROJSTAL – POMORZE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291522;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth;
5. wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Ewy Kubiak;
6. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk;
7. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 ma charakter główny.
Zgodnie z art. 54a prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 56/17 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy prawo upadłościowe. Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe, odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie.
W przypadku złożenia zgłoszenia po zakreślonym terminie wierzyciel może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty zaliczki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego związanego z przedłużeniem postępowania w związku ze zgłoszeniem po terminie.