VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika VISTAL CONSTRUCTION Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294733;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej;
5. wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Anny Morawskiej;
6. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 241);
7. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny.

Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 225/17 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy prawo upadłościowe. Dodatkowo, zgodnie z art. 247 ust. 2 cytowanej ustawy odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie. W związku z tym odsetki należy naliczyć do dnia 18 grudnia 2017 roku włącznie.