NAVIMOR – INVEST S.A. w upadłości

Postanowieniem z dnia 27.04.2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowił:

  • ogłosić upadłość dłużnika Navimor – Invest spółki akcyjnej w siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Małachowskiego 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000370231;
  • wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
  • wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  • wyznaczyć sędziego – komisarza – Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza;
  • wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza – Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Ewę Kubiak;
  • wyznaczyć jako syndyka Agnieszkę Wilk nr licencji 241;
  • jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określić, że postępowania ma charakter główny.

Ww. orzeczenie jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania (art. 51 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe).

Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 67/18 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy prawo upadłościowe. Dodatkowo, zgodnie z art. 247 ust. 2 cytowanej ustawy odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie. W związku z tym odsetki należy naliczyć do dnia 26.04.2018 roku włącznie.