Dwór Admirała Spółka z o.o.

Postanowieniem z dnia 16.03.2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Dwór Admirała sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000325655 z możliwością zawarcia układu, sprawowanie zarządu całym majątkiem upadłego powierzył upadłemu, wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej, wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 (trzech) miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 10/15, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w dniu 27.03.2015 roku w MSiG nr 60/2015 oraz w Gazecie Wyborczej.

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia wierzytelności

Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia wierzytelności 

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku zmienił pkt I postanowienia z dnia 16 marca 2015 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Dwór Admirała Spółki z o.o. z siedzibą w Straszynie z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku upadłego oraz na syndyka masy upadłości powołał Agnieszkę Wilk. Obwieszczenie ukazało się w dniu 21.08.2015 roku w MSiG 162 (4793)/2015 i w Gazecie Wyborczej Trójmiasto.