Anna Mańczak – COVAL w upadłości

Postanowieniem z dnia 12.03.2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużniczki Anny Mańczak, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Mańczak – COVAL , pod adresem ul. Żwirowa 51 w Gdyni (NIP: 586-146-64-53, REGON 220971756).
  2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
  4. wyznaczyć sędziego-komisarza – Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Annę Morawską;
  5. wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza – Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza;
  6. wyznaczyć jako syndyka Agnieszkę Wilk nr licencji 241;
  7. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str.19) i określić, że postępowanie ma charakter główny.

Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą VI GUp 97/21.