A&B Drob Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika A&B DROB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie przy ul. Pod Elżbietowo 9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031662;
  2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej;
  5. wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Ewy Kubiak;
  6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt. 1 ma charakter główny;
  7. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 85/16 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy prawo upadłościowe. Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe, odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie.