MONDATA PAWEŁ GNACIŃSKI VI GRp 4/16

MONDATA PAWEŁ GNACIŃSKI
Postanowieniem z dnia 28.12.2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Pawła Gnacińskiego PESEL 65…6, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mondata Paweł Gnaciński w Gdańsku, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Pólnicy 35/7;
wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie S.S.R. Jacka Werengowskiego;
wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk;
jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. określając, że postępowanie opisane w pkt. 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą VI GRp 4/16. Postanowieniem z dnia 09.11.2017 roku Sąd ustanowił zarządcę w osobie Macieja Głowackiego.